REPRO RESTAURANGPRODUKTER AB Integritetspolicy

Repro Restaurangprodukter AB, 556527-3371, är personuppgiftsansvarig . När vi pratar om ”vi”, ”vår”, ”våra” och ”oss” i de här villkoren menar vi ”Repro Restaurangprodukter AB och dess anställda, men inte vår underleverantör.

Vilka uppgifter kan samlas in?

Kunduppgifter: namn, adress, telefon, mail, organisationsnummer, personnummer, bildmaterial
Leverantörer: Organisationsnr, namn, adress, telefon, mail, BG/PG

Vad används uppgifterna till?

Vi samlar, lagrar och bearbetar kunduppgifter främst för att kunna genomföra och leverera våra åtaganden och för att utföra serviceuppdrag. Uppgifterna kan användas för upprätthållande av affärsrelation, information, marknadsföring och nyhetsbrev. De kan även användas i kontaktsyfte genom post, sms och e-post.

När du deltar i event, mässor eller aktiviteter samlar vi ofta in personuppgifter för ovan syfte. Vi kan även i dessa sammanhang ta bildmaterial som kan komma att användas för marknadsföring som tex. på vår hemsida, i trycksaker och i sociala medier. Vi informerar om detta i samband med aktiviteten och uppmanar också att meddela om du inte vill vara med på bild.

Rättslig grund både för kunduppgifter och bilder/ filmer är ”Intresse-avvägning”, då vi anser att informationen kring vår verksamhet väger tyngre för vårt ändamål. Du har dock alltid rätt att begära att vi inte ska publicera bilder på dig.

Uppgifter från företrädare för företag/leverantörer används för kommunikation, godkännanden och beställningar.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att vi inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Ett återtagande ska ske via post med en underskriven begäran.

Från vilka källor har vi inhämtat personuppgifterna?

  • Den registrerade har tillhandahållit uppgifterna själv
  • I vissa fall kan uppgifterna ha hämtats från allmänt tillgängliga källor, med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt kan vara intresserad av våra produkter.

Dessa källor kan innefatta köp av register, sökningar via sökmotorer, sociala medier och webbsidor.

Lagring och överföring till tredje part

Vi kan komma att dela dina uppgifter till eventuella underleverantörer (tex. transport-, leasing- och inkassobolag, Skatteverket) för att vi ska kunna genomföra och leverera våra åtaganden. Uppgifterna lagras i vårt bokföringsprogram, i vår databas samt i vissa fall i kalendrar och telefoner. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen

I vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med aktuella samarbetspartners, vid tillfällen då vi anordnar gemensamma event, kurser eller arrangemang. Vi informerar om detta i samband med aktiviteten.

Tidsgräns för lagring av uppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge affärsrelationen mellan oss kvarstår och för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden, dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, reglera fakturor, hantera klagomål eller reklamationer mm. Trots inaktuell kundrelation kan vi alltså spara uppgifter för att kunna hantera ovan nämnda åtaganden.

Lagring sker i 10 år både gällande kunder vi haft affär med, samt de som inte lett till affär. Även enligt svensk bokföringslag sparas uppgifter i 10 år

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Uppgifter från leverantörer lagras till garantitiden/ samarbetet har upphört + 1 år.

Vi kommer regelbundet uppdatera denna personuppgifts-policy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter.